Уважение към околната среда

Белуга АД добре съзнава екологичната цена на своята икономическа активност и развива мащабна, амбициозна и ефективна дейност за поддържане природното равновение и разнообразието на видовете. Ежегодно акционерното дружество провежда две зарибителни кампании, в рамките на които освобождава във водите на Дунав хиляди млади и жизнеспособни есетрови рибки. Отгледани в собственото рибовъдно стопанство на Белуга АД, рибките поемат инстинктивно своя път по течението на реката към Черно море и естествено се включват в наличния генофонд на есетровите видове.

В качеството си на един от основните икономически субекти в региона Белуга АД разбира важността на своята социална роля. Социалната си отговорност акционерното дружество проявява като изгражда стабилни договорни отношения с местните професионални рибари при справедливи и гъвкави условия на изкупуване техния улов.