Качество на световно равнище и в цял свят

Понастоящем Белуга АД разполага със съответен експортен лиценз, има бизнес контакти и пласира своята продукция в държави-нечленки на Европейския съюз. С оглед разширяване на дейността ни търсим нови търговски партньори извън границите на ЕС.

В непосредствено бъдеще очакваме своя експортен лиценз, важащ за страни-членки на Европейския съюз. Обръщаме още веднъж внимание на обстоятелството, че производствените мощности и по-специално преработвателния цех, оборудването и рибовъдното стопанство на Белуга АД са проектирани, изградени и експлоатирани съгласно строгите изисквания на Европейската комисия към предприятията от бранша. Белуга АД очаква своите първи търговски партньори от Европейския съюз в началото на 2003 година.